Πώς θα επηρεάσει το CSRD την Ελλάδα; 

Την 1η Ιανουαρίου 2024 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας.  

Το CSRD στοχεύει να επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στον αντίκτυπο των εταιρειών τόσο στον πλανήτη όσο και στους ανθρώπους, εισάγοντας αυστηρότερα πρότυπα αναφοράς για τις απαιτήσεις γνωστοποίησης της βιωσιμότητας. 

Έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τις εταιρείες να αναπτύξουν πιο υπεύθυνες προσεγγίσεις για τις επιχειρήσεις και βοηθά τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις τους. 

Τι σημαίνει όμως αυτό για την Ελλάδα και τις ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη; 

Τι είναι το CSRD; 

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD) σημαίνει ότι οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των εταιρικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και την κοινωνία. 

Η οδηγία διευρύνει το φάσμα της υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας, προκειμένου να καθιερωθεί μια ενιαία μέθοδος υποβολής εκθέσεων. Θα επηρεάσει περίπου 50.000 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. 

Με την εφαρμογή ενός τυποποιημένου πλαισίου υποβολής εκθέσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της ακριβούς υποβολής εκθέσεων και της διασφάλισης ποιότητας. Οι γενικοί στόχοι του CSRD είναι: 

  • Τυποποίηση και βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων και των γνωστοποιήσεων 
  • Να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους και τους επενδυτές πιο προσιτές και ολοκληρωμένες πληροφορίες  
  • Βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας μεταξύ των επιχειρήσεων 
  • Διευκόλυνση της στροφής προς μια πιο βιώσιμη οικονομία 

Εκτός από την εφαρμογή αυστηρότερων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, το CSRD εφαρμόζεται επίσης σε μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών σε σύγκριση με την προηγούμενη νομοθεσία NFRD. 

Από τις αρχές του 2024, οι εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του CSRD και επί του παρόντος υπάγονται στο NFRD θα αρχίσουν να υποβάλλουν εκθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει επίσης όλες τις άλλες μεγάλες εταιρείες της ΕΕ. Οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν τα στοιχεία τους για το τέλος του έτους 2024 το 2025. 

Το CSRD εφαρμόζεται σε τρεις τύπους εταιρειών:  

  1. Μεγάλες εταιρείες της ΕΕ.
  2. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενες αγορές της ΕΕ.
  3. Εταιρείες εκτός ΕΕ που έχουν σημαντική δραστηριότητα στην ΕΕ.

Το σαφές μήνυμα της ανάπτυξης του CSRD είναι το εξής: οι κανονισμοί έρχονται, η συμμόρφωση είναι απαραίτητη και η ESG βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας διάταξης των εταιρειών. 

Ποιο είναι το σημερινό ρυθμιστικό τοπίο ESG στην Ελλάδα; 

Η Ελλάδα έχει θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά τους στόχους για την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας.  

Τον Δεκέμβριο του 2019, η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Το NECP καθορίζει έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για συγκεκριμένους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους έως το 2030. 

Η Ελλάδα ενέκρινε επίσης έναν εθνικό νόμο για το κλίμα τον Μάιο του 2022, ο οποίος αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κατανοητού πλαισίου για τη βελτίωση της κλιματικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας, καθώς και στη σταδιακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. 

Στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα, οι ρυθμιστικές αρχές εστιάζουν επίσης όλο και περισσότερο στην ανάγκη να υιοθετήσουν οι εταιρείες πολιτικές ESG, προς όφελος τόσο της βιωσιμότητας όσο και της ανταγωνιστικότητας.  

Το 2019 το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέταξε τον Οδηγό υποβολής εκθέσεων ESG, ο οποίος επικαιροποιήθηκε το 2022. Ο οδηγός αυτός προσφέρει συμβουλές σχετικά με την υιοθέτηση των ESG για τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των κλιματικών κινδύνων. Ο οδηγός ευθυγραμμίζεται με κορυφαία πλαίσια αναφοράς, όπως το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Βιωσιμότητας (SASB), το GRI, το TCFD, και νομοθεσία όπως η προηγούμενη οδηγία για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση NFRD και η CSRD. 

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ένα σχέδιο οκτώ σημείων για την κλιματική αλλαγή τον Νοέμβριο του 2021. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή των αρχών των βιώσιμων επενδύσεων, την αξιολόγηση του κλιματικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη χρήση των συστάσεων του Δικτύου για την οικολογικοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος (NGFS). 

Τι θα σημαίνει το CSRD για την Ελλάδα; 

Η Ελλάδα είχε προηγουμένως ενσωματώσει το πρόδρομο ΕΣΔΕ στο εταιρικό δίκαιο- στο άρθρο 151 αναφέρεται ότι οι εισηγμένες εταιρείες και οι τράπεζες με περισσότερους από 500 εργαζόμενους πρέπει να περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομική δήλωση στις ετήσιες εκθέσεις τους. Ενώ το CSRD δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, ο δρόμος έχει ήδη ανοίξει με το NFRD στην Ελλάδα. 

Παρόλο που το NFRD και τώρα το CSRD δεν κάνουν άμεση αναφορά στα καθήκοντα διευθυντή, ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό στην κουλτούρα διακυβέρνησης θα υποχρεώσει έμμεσα τη διοίκηση να λαμβάνει υπόψη της θέματα που σχετίζονται με τα ESG κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  

Το CSRD διασφαλίζει τη λήψη κατάλληλων μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπιση ιδίως των κλιματικών κινδύνων προς το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο συμφέρον των εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι κανονισμοί θα έχουν αντίκτυπο στις ευθύνες των διευθυντών έναντι της ESG.  

Επιπλέον, η προτεινόμενη οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα μπορεί επίσης να επηρεάσει την κουλτούρα διακυβέρνησης στην Ελλάδα πριν καν υιοθετηθεί επίσημα. Οι ελληνικές εταιρείες, ιδίως οι μεγάλες, μπορεί να θελήσουν να λάβουν μέτρα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της CSDDD ως πράξη προληπτικής διακυβέρνησης. Αυτό θα τις βοηθούσε να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με εταιρείες στο πεδίο εφαρμογής της ΕΕ που έχουν ήδη θεσπίσει νόμους περί δέουσας επιμέλειας, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. 

Για την Ελλάδα, το CSRD εισάγει αρκετές βασικές αλλαγές που θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις γενικές επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας. Διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της υποβολής εκθέσεων ώστε να συμπεριλάβει περαιτέρω θέματα ESG, όπως ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με διάφορες πτυχές που σχετίζονται με αυτά τα θέματα, όπως το επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις πολιτικές, τους κινδύνους, τους στόχους και τις δράσεις τους.  

Το CSRD εισάγει επίσης μια απαίτηση ελέγχου για τις πληροφορίες βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας ότι τα αναφερόμενα δεδομένα είναι ακριβή, αξιόπιστα και εμπεριστατωμένα. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών. 

Τέλος, το CSRD δίνει έμφαση στην ψηφιακή υποβολή εκθέσεων, καθώς απαιτεί από τις εταιρείες να χρησιμοποιούν επισημασμένα δεδομένα και ηλεκτρονικές μορφές για να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και τη συγκρισιμότητα. Αυτή η κίνηση προς την ψηφιακή υποβολή εκθέσεων αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της συλλογής και της ανάλυσης δεδομένων και θα έχει σημαντική επίδραση στις εταιρείες, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να εξετάσουν τον τρόπο ενοποίησης των εκθέσεων ESG,  

Πώς μπορείτε να προετοιμαστείτε για το CSRD; 

Τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια για την ESG, καθώς και η CSRD και η πρόταση οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα (CSDDD), υποδεικνύουν ότι τα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών εταιρειών θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα μιας εταιρείας στην κλιματική αλλαγή. Παρά την απουσία συγκεκριμένων υποχρεώσεων σε εταιρικό επίπεδο για την ESG, είναι σαφές ότι, ιδίως σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα, οι διευθυντές έχουν δεσμευτεί να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση με τις μη χρηματοοικονομικές γνωστοποιήσεις. 

Ως εκ τούτου, τόσο οι εταιρείες όσο και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να προετοιμαστούν σήμερα για τη συμμόρφωση με το CSRD και για το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο των ESG. 

Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εξειδικευμένο και ικανό να κατανοεί τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και ότι μπορεί να επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.  

Υπάρχει επίσης ανάγκη οι κίνδυνοι, οι κανονισμοί και οι ευκαιρίες ESG να ανατίθενται σε ειδική ομάδα διαχείρισης που θα μπορεί να αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους διευθυντές του. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή των στρατηγικών συμμόρφωσης και ESG.  

Επιπλέον, οι οργανισμοί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αξιοποίησης λογισμικού αναφοράς. Αυτού του είδους το λογισμικό μπορεί να εξοικονομήσει πόρους που θα ξόδευαν οι εταιρείες σε χειροκίνητη συλλογή, εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν την αποδοτικότητα μέσω της αυτοματοποίησης παραδοσιακά έντονων διαδικασιών εργασίας. 

Η δημιουργία ακριβών εκθέσεων ESG αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλούς οργανισμούς. Το φάσμα των μετρήσεων ESG είναι εκτεταμένο και διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο, την κλίμακα της εταιρείας και το επίπεδο πολυπλοκότητας. 

Γι' αυτό είναι σημαντικό να διαθέτετε το κατάλληλο λογισμικό αναφοράς ESG για την εταιρεία σας, ώστε να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στο αναπτυσσόμενο τοπίο των κανονισμών ESG. 

Το Convene ESG σας επιτρέπει να κάνετε ακριβώς αυτό, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη συλλογή δεδομένων, την παρακολούθηση της προόδου, τη σύγκριση με τους ομότιμους, την ευθυγράμμιση με τα πλαίσια και την παραγωγή εκθέσεων ESG. 

Με το Convene ESG, μπορείτε να συλλέγετε τα δεδομένα σας για όλες τις απαραίτητες μετρήσεις της επερχόμενης νομοθεσίας CSRD, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς. Αυτό θα σας επιτρέψει να διερευνήσετε περαιτέρω τις στρατηγικές βιωσιμότητας της εταιρείας σας. Με διάφορα παγκόσμια και περιφερειακά πλαίσια ενσωματωμένα επίσης στο Convene ESG, θα συμμορφωθείτε εύκολα και θα υποβάλλετε εκθέσεις βάσει οποιωνδήποτε άλλων προτύπων, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων. 

Το Convene ESG έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων όσο το δυνατόν πιο εύκολη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να προβλέψετε τις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία ESG, να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις των μελλοντικών κανονισμών και να ενσωματώσετε πλήρως τα ζητήματα ESG στην εταιρική σας κουλτούρα. 

Subscribe to the Convene blog to get regular tips and updates on Governance and Digital Transformation!